Novela zákona o kolektívnom investovaní je v druhom čítaní

18. septembra 2015 12:27
SITA
Parlament NR SR, zákon
Ilustračné foto Národná rada SR

Cieľom návrhu je umožniť využívanie nových foriem kolektívneho investovania a súvisiacich činností.

Parlament posunul do druhého čítania novelu zákona o kolektívnom investovaní. Cieľom návrhu je umožniť využívanie nových foriem kolektívneho investovania a súvisiacich činností. Podľa rezortu financií je potrebné doplniť a rozšíriť súčasnú právnu úpravu kolektívneho investovania o nové formy. Konkrétne ide o investičné fondy s premenlivým základným imaním, teda o fondy s právnou formou akciovej spoločnosti. Ide o fondy, ktoré sú v EÚ známe pod skratkou SICAV (Société d’investissement á Capital Variable) a sú bežne využívané v Luxemburgu.

Napriek výraznému rozšíreniu typov fondov, ktoré môžu vznikať v SR a významnému nárastu počtu špeciálnych podielových fondov a objemu prostriedkov v nich spravovaných, súčasná právna úprava neumožňuje podľa ministerstva financií rozvinúť potenciál kolektívneho investovania v takej miere ako v iných členských štátoch EÚ. Od roku 2014 je tento typ fondov s premenlivým základným imaním možné vytvárať aj v ČR. Fondy SICAV sú v SR už v súčasnosti distribuované ako zahraničné fondy na základe tzv. európskeho pasu.

Súčasná právna úprava počíta pri správe tuzemských fondov len s podielovými fondmi bez právnej subjektivity. Preto je podľa rezortu financií potrebné upraviť zodpovedajúce časti zákona o kolektívnom investovaní, najmä pokiaľ ide o úpravu terminológie. Úpravu ďalej komplikuje skutočnosť, že investičný fond s premenlivým základným imaním je fond s právnou subjektivitou vo forme obchodnej spoločnosti, ktorá má vlastné orgány riadenia, pričom bude môcť vykonávať činnosť samostatne, ale aj ako fond spravovaný správcovskou spoločnosťou.

Podľa doterajšej úpravy je z hľadiska zodpovednostných vzťahov pri správe podielových fondov administratívne i súkromno-právne zodpovedná správcovská spoločnosť, nakoľko podielový fond nemá právnu subjektivitu. Preto je podľa ministerstva potrebný zásah do mnohých ustanovení zákona upravujúcich činnosť správcovskej spoločnosti, hoci samotná správcovská spoločnosť nie je subjektom kolektívneho investovania. Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2016 okrem jedného článku, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016.

Odporúčané články

Čo si o tom myslíte?

Podobné články